Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN Dutch Team Security

 

Artikel 1 ALGEMEEN

1. Deze algemene voorwaarden van dienstverlening en uitvoering van werkzaamheden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, welke Dutch Team Security, kvk 24408358, sluit met betrekking tot het verrichten van diensten en het uitvoeren van werkzaamheden voor zijn opdrachtgever, hierna te noemen: de opdrachtgever/klant. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle stadia die aan het sluiten van een dergelijke overeenkomst voorafgaan en op de diensten en werkzaamheden die voor het sluiten daarvan door Dutch Team Security zijn verricht.

2. De eigen voorwaarden van de opdrachtgever/klant, welke hij van toepassing zou wensen te verklaren op de in lid 1 vermelde overeenkomsten en de aan het sluiten daarvan voorafgaande stadia, zijn niet van toepassing, tenzij Dutch Team Security deze voorwaarden, geheel danwel gedeeltelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk heeft aanvaard.

3. Indien met betrekking tot de te verlenen diensten meerdere overeenkomsten zijn gesloten, geldt de laatste in dagtekening.

Artikel 2

1. Met het sluiten van een overeenkomst zoals hier bedoeld, verplicht Dutch Team Security zich tot het verrichten van normale diensten van beveiliging en bewaking. Tot dergelijke normale dienstverlening behoort in ieder geval niet het breken van werkstakingen, het op enigerlei wijze betrokken raken bij politieke of daarmee gelijk te stellen geschillen, dan wel het betrokken raken bij geschillen tussen de opdrachtgever/klant en een of meer derden.

2. Dutch Team Security is gehouden haar diensten en werkzaamheden naar beste weten en kunnen te verrichten met inachtneming van de van overheidswege gestelde eisen voor particuliere beveiligingsorganisaties.

Artikel 3

De opdrachtgever/klant verplicht zich tot betaling van de tussen partijen overeengekomen prijs voor de in het voorgaande artikel vermelde diensten, de hieronder genoemde voorwaarden mede in acht genomen. Daarnaast verplicht de opdrachtgever/klant zich Dutch Team Security op een goede wijze in de gelegenheid te stellen de overeengekomen diensten en werkzaamheden te verrichten. Daartoe behoort onder meer het verstrekken van voldoende informatie voor het bepalen van de noodzakelijke werkzaamheden.

Artikel 4

1. Alle offertes van Dutch Team Security verbinden slechts, indien deze schriftelijk zijn gedaan en door de opdrachtgever/klant schriftelijk zijn aanvaard. Door de opdrachtgever/klant gedane verzoeken tot het verrichten van diensten of uitvoeren van werkzaamheden, doen eerst een overeenkomst ontstaan, indien deze verzoeken door Dutch Team Security schriftelijk zijn aanvaard.

2. Indien en voor zover van deze algemene voorwaarden, dan wel de tussen Dutch Team Security en opdrachtgever/klant gesloten overeenkomst, wordt afgeweken, dienen die afwijkingen uitdrukkelijk en schriftelijk te zijn overeengekomen. De bepalingen van deze algemene voorwaarden waarvan niet wordt afgeweken, blijven onverkort van toepassing.

Artikel 5 PRIJZEN/TARIEVEN

1. De overeengekomen prijzen en tarieven zijn exclusief BTW.

2. Indien tijdens de looptijd van de overeenkomst kostprijsverhogende wijzigingen optreden ten gevolge van onder meer wijzigingen in lonen en andere arbeidsvoorwaarden, toeslagen op lonen, premieverhogingen van sociale wetten, verhogingen van onkostenvergoedingen, evenals kostprijsverhogingen door externe kosten, is Dutch Team Security gerechtigd de overeengekomen prijzen en tarieven tussentijds te verhogen.

7.3 Indien tussen het moment van aanbieding en het aangaan van de overeenkomst kostprijsverhogende wijzigingen plaatsvinden, is Dutch Team Security tevens gerechtigd de voorgestelde prijzen en tarieven te verhogen.

7.4 Indien een vaste prijs is overeengekomen voor alle of bepaalde diensten en tijdens de uitvoering van de diensten blijkt dat de verwachte hoeveelheid werk en/of de duur van het werk omvangrijker en/of meer tijd in beslag neemt dan wel meer (personele) inzet verlangt dan ingeschat waardoor in redelijkheid niet van Dutch Team Security kan worden verwacht de diensten te verrichten tegen de overeengekomen vaste prijs, dan zal dit worden aangemerkt als meerwerk en is Opdrachtgever gehouden het meerwerk volledig aan Dutch Team Security te betalen conform het gebruikelijk tarief van Dutch Team Security.

7.5 Indien Dutch Team Security met de Opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Dutch Team Security niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief.

7.6 Bij uitvoering van werkzaamheden buiten gebruikelijke kantoortijden zijn toeslagen van toepassing. De toeslagen worden door Dutch Team Security in de offerte en opdrachtbevestiging vermeld en zijn bindend.

7.7. Indien de diensten van Dutch Team Security op eerste of tweede Kerstdag, Oudejaarsdag dan wel Nieuwjaarsdag worden verricht, geldt een toeslag van 100% op het overeengekomen tarief en/of de overeengekomen prijs tenzij in de overeenkomst een andere toeslag is overeengekomen.

Artikel 6 BETALING

1. Dutch Team Security is bevoegd aan het begin van de termijn, waarover moet worden betaald, haar factuur bij de opdrachtgever/klant in te dienen. In dat geval is de opdrachtgever/klant verplicht tot betaling binnen 30 dagen na factuurdatum. In alle andere gevallen is de opdrachtgever/klant verplicht tot betaling binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien binnen de vermelde termijnen geen betaling heeft plaatsgevonden, is de opdrachtgever/klant zonder nadere aanzegging of ingebrekestelling de wettelijke rente over het factuurbedrag verschuldigd, te rekenen vanaf 30, respectievelijk

14 dagen na factuurdatum. De opdrachtgever/klant wordt dan tevens de administratie- en innigskosten, daaronder begrepen de gerechts- en deurwaarderskosten, verschuldigd, welke steeds 15 % van de verschuldigde hoofdsom bedragen, tenzij de werkelijke kosten hoger zijn.

2. De opdrachtgever/klant is niet gerechtigd enige korting of compensatie toe te passen op de door hem met Dutch Team Security overeengekomen prijs.

3. Indien opdrachtgever/klant in betalingsverzuim verkeert, is Dutch Team Security gerechtigd tot onmiddellijke stopzetting of opschorting van werkzaamheden zonder voorafgaande berichtgeving.

Artikel 7 BEEINDIGING, VERLENGING EN ANNULERING

1. De overeenkomsten tussen de opdrachtgever/klant en Dutch Team Security worden aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij anders wordt overeengekomen. Partijen zijn gerechtigd een overeenkomst voor onbepaalde tijd bij aangetekende brief op te zeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.

2. Een overeenkomst voor bepaalde tijd wordt na afloop van de overeengekomen periode geacht te zijn verlengd voor eenzelfde periode tenzij de overeenkomst uiterlijk drie maanden voor de datum van de afloop van de periode door de opdrachtgever/klant of Dutch Team Security bij aangetekende brief is opgezegd. Een ontvangstbevestiging van de opzegging van de ontvangende partij kan of per brief of per e-mail ook als zodanig dienen.

Artikel 8 FAILLISSEMENT EN SURCEANCE VAN BETALING

Als ontbindende voorwaarde voor de tussen partijen gesloten overeenkomsten geldt de omstandigheid waarin één van beide partijen in staat van faillissement wordt verklaard, danwel (voorlopige) surséance van betaling verkrijgt. Als een van beide situaties zich bij de opdrachtgever/klant dreigt voor te doen, is Dutch Team Security bevoegd zijn prestaties op te schorten.

Artikel 9 AANSPRAKELIJKHEID

Dutch Team Security is nimmer aansprakelijk voor schade welke bij de toegepaste wijze van werken niet te vermijden is, indien door of namens de opdrachtgever/klant geen schriftelijke bezwaren zijn geuit tegen deze wijze van werken, of indien door of namens de opdrachtgever/klant of door omstandigheden geëiste spoed tot deze wijze van werken dwingt.

Artikel 10

1. Dutch Team Security is niet aansprakelijk voor het niet of niet volledig verrichten van de overeengekomen werkzaamheden indien zulks het gevolg is van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan oorlog, staat van oorlog, staat van beleg, burgeroorlog, rebellie, revolutie, opstand, militaire of andere machtsovername en plundering in verband met deze omstandigheden, stakingen en andere arbeidsconflicten elders voor zover Dutch Team Security daardoor in zijn dienstverlening wordt bemoeilijkt, kraakacties, ernstig belemmerende weersomstandigheden, defecten aan bewakingsauto’s, verkeersstoornissen en meer in het algemeen elke oorzaak die niet aan Dutch Team Security kan worden toegerekend. Het voorgaande laat onverlet de verplichting van Dutch Team Security zoveel mogelijk te proberen de overmachtsituatie te voorkomen en te vermijden.

2. Indien sprake is van goederenvervoer over de weg, waarbij Dutch Team Security als vervoerder optreedt, en waarop de Wet Overeenkomst Wegvervoer van toepassing is, geldt dat Dutch Team Security niet aansprakelijk is voor schade ontstaan door een beschadiging, voorzover deze is veroorzaakt door een omstandigheid die een zorgvuldige vervoerder niet heeft kunnen vermijden en voorzover zulk een vervoerder de gevolgen daarvan niet heeft kunnen verhinderen.

Artikel 11

Dutch Team Security is niet aansprakelijk voor schade indien de opdrachtgever/klant onvoldoende of onjuiste informatie heeft verstrekt op grond waarvan de door Dutch Team Security te verrichten diensten of werkzaamheden zijn vastgesteld en uitgevoerd.

Artikel 12

Dutch Team Security is niet aansprakelijk voor schade indien de opdrachtgever/klant niet binnen een week na het schadevoorval Dutch Team Security per aangetekend schrijven aansprakelijk heeft gesteld en Dutch Team Security, doordat de opdrachtgever/klant niet binnen genoemde termijn deze mededeling heeft gedaan, in zijn mogelijkheden is beperkt een onderzoek naar de schade en de oorzaken daarvan in te stellen.

Artikel 13

1. Dutch Team Security is slechts aansprakelijk voor schade van de opdrachtgever/klant die het gevolg is van grove onachtzaamheid of opzet bij het personeel of de leiding van Dutch Team Security, indien en voor zover de grove onachtzaamheid of opzet door de opdrachtgever/klant wordt aangetoond.

2. Onverminderd de eigen aansprakelijkheid van Dutch Team Security zullen de werknemers van Dutch Team Security jegens de opdrachtgever/klant niet persoonlijk aansprakelijk zijn terzake van schade veroorzaakt in de dienstbetrekking, tenzij het betreft opzettelijk of door grove schuld toegebrachte schade.

Artikel 14

1. Dutch Team Security is niet aansprakelijk voor bedrijfsschade.

2. Dutch Team Security is niet aansprakelijk voor gevolgschade.

Artikel 15

De opdrachtgever/klant verplicht zich ervoor zorg te dragen dat de arbeidsomstandigheden, waaronder werknemers van Dutch Team Security de beveiligings- en bewakingsdiensten ten behoeve van de opdrachtgever/klant uitoefenen, voldoen aan de arbeidsomstandighedenwetgeving en aanverwante regelgeving. Opdrachtgever/klant is aansprakelijk voor alle schade, inclusief lichamelijk letsel, van werknemers van Dutch Team Security, veroorzaakt door of ontstaan tijdens de uitoefening van de beveiligings- en bewakingsdiensten, en vrijwaart Dutch Team Security voor alle aanspraken van werknemers van Dutch Team Security dienaangaande.

Artikel 16

Indien personeel van Dutch Team Security een strafbaar feit ontdekt, wordt dat aan de opdrachtgever/klant gerapporteerd. De beslissing tot het doen van aangifte terzake van dit strafbaar feit, wordt genomen door de opdrachtgever/klant. Die aangifte zal door het personeel van Dutch Team Security alleen ten verzoeke van de opdrachtgever/klant en onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever/klant worden gedaan. De opdrachtgever/klant vrijwaart Dutch Team Security en zijn personeel voor alle aanspraken van derden, terzake van een dergelijke aangifte, ongeacht of Dutch Team Security of zijn personeel met betrekking tot de aangifte enig verwijt valt te maken.

Artikel 17 OVERNAME PERSONEEL

De opdrachtgever/klant zal gedurende de looptijd van de overeenkomst tussen partijen en binnen twaalf maanden na afloop daarvan, op geen enkele wijze invloed uitoefenen of doen uitoefenen op of medewerking verlenen of doen verlenen, in welke vorm dan ook, aan een personeelslid, dat voor Dutch Team Security werkzaam is, om bij hem of derden in dienst te komen of rechtstreeks werkzaamheden voor hem of derden te verrichten, zulks onder verbeurte van een dadelijk opeisbare boete van € 15.000 (vijftien duizend euro) per overtreding en € 1.500 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt.

Artikel 18 RECHTSKEUZE EN BEVOEGD RECHTER

1. Op de overeenkomsten tussen Dutch Team Security en de opdrachtgever/klant is het Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de competente rechterlijke instantie.

Artikel 19 WIJZIGINGEN VOORWAARDEN

Dutch Team Security heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen en deze nieuwe voorwaarden op bestaande overeenkomsten van toepassing te verklaren. Opdrachtgever/klant wordt hiervan schriftelijk in kennis gesteld. Indien opdrachtgever/klant de wijzigingen of aanvullingen niet wenst te accepteren, kan opdrachtgever/klant de overeenkomst binnen dertig dagen schriftelijk beëindigen.